Acı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü…

Acı yi­yen er­kekler cinsellikte daha güçlü

Geç­ti­ği­miz haf­ta ya­yın­la­nan bir seks araş­tır­ma­sı er­kek­le­re bü­yük umut ver­di: Gre­nob­le Üni­ver­si­te­si­’n­de 114 er­kek ü ze­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­da acı…

İk­ti­dar hor­mo­nu tes­tos­te­ronAcı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü...

Tes­tos­te­ron er­kek­ler­de bu­lu­nan ana “er­kek­li­k” hor­mo­nu. As­lın­da tes­tos­te­ro­na ik­ti­dar hor­mo­nu de­mek da­ha doğ­ru. Tes­tos­te­ron bir er­ke­ği hem fi­zik­sel, hem psi­ko­lo­jik hem de sek­sü­el yön­den ak­tif ve ener­jik kı­lı­yor.

Tes­tos­te­ro­nu sağ­lık­lı sı­nır­lar­da olan er­kek­ler­de da­mar fonk­si­yo­nu ge­li­şi­yor, ke­mik­ler ve kas­lar güç­le­ni­yor, vü­cut ya­ğı aza­lı­yor. Sek­sü­el is­tek ve sert­leş­me ka­li­te­si yük­se­li­yor. Zi­hin­sel güç ve kon­san­tras­yon ar­tı­yor.

Tes­tos­te­ro­nu dü­şen­ler­de ise sek­sü­el ik­ti­dar, fi­zik­sel ve zi­hin­sel per­for­mans aza­lı­yor. Özel­lik­le or­ta yaş­lar­da ge­li­şen tes­tos­te­ron ek­sik­li­ğin­de er­kek­ler gö­bek­le­ni­yor, ke­mik eri­me­si-kas ya­pı­sın­da azal­ma ya­şı­yor, sek­sü­el güç­le­ri­ni yi­ti­ri­yor. Dep­res­yon, mo­ti­vas­yon zor­lu­ğu ve ener­ji dü­şük­lü­ğü olu­şu­yor. Kı­sa­ca­sı tes­tos­te­ron di­na­mik, ak­tif ve güç­lü bir er­kek­ten bek­le­nen her şe­yi kon­trol edi­yor! Acı bi­ber yi­ye­rek tes­tos­te­ro­nu yük­sel­te­bi­lir mi­yiz: o ay­rı bir ko­nu.

Acı bi­be­rin fay­da­sı olur mu?Acı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü...

Yüz­yıl­lar­dır cin­sel sağ­lı­ğı des­tek­le­yen ta­mam­la­yı­cı ürün­ler var. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı bi­lim­sel ger­çek­le­re da­ya­nı­yor. Cin­sel da­mar­la­rı, cin­sel böl­ge si­nir­le­ri­ni ve hor­mon­la­rı­nı des­tek­li­yor, cin­sel sis­te­mi güç­len­di­ri­yor. L-ar­gi­nin, ma­ca, ging­ko bi­lo­ba, çin­ko, B vi­ta­mi­ni, Ome­ga 3, rez­ve­rat­rol gi­bi des­tek­le­ri biz de cin­sel te­da­vi­le­ri des­tek­le­yi­ci ola­rak ve­re­bi­li­yo­ruz. Acı bi­ber de içer­di­ği cap­sa­isin mad­de­siy­le kan da­mar­la­rın­da gev­şe­ti­ci bir et­ki ya­ra­ta­rak pe­ni­se gi­den kan akı­şı­nı olum­lu et­ki­le­ye­bi­li­yor. Ay­nı sa­rım­sa­ğın için­de­ki al­li­sin, fın­dı­ğın için­de­ki L-ar­gi­nin ve kar­pu­zun için­de­ki sit­ru­lin gi­bi cap­sa­isin de cin­sel da­mar­la­rı des­tek­li­yor.

Tes­tos­te­ro­nu dü­şü­ren on­lar­ca risk fak­tö­rü varAcı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü...

Bu ça­lış­ma­nın so­nu­cu­na ba­ka­rak sek­sü­el gü­cü art­tır­mak için da­ha faz­la acı ye­me­yi de­ne­ye­bi­lir­si­niz. An­cak tes­tos­te­ro­nu dü­şü­ren on­lar­ca risk fak­tö­rü ol­du­ğu­nu bil­me­li­si­niz. Sağ­lık­sız trans yağ­lar­dan zen­gin, ka­lo­ri­si yük­sek, çe­şit­li­li­ği dü­şük, sağ­lık­sız se­çe­nek­ler­le do­nan­mış bir di­yet, aşı­rı ki­lo (özel­lik­le bel çev­re­si ka­lın­lı­ğı), faz­la al­kol, ha­re­ket­siz bir ya­şam, yo­ğun stres, uy­ku so­run­la­rı ve da­ha pek çok prob­lem­de tes­tos­te­ron dü­şü­yor. Acı sev­se­niz de tes­tos­te­ron se­vi­ye­le­ri­niz­de otuz­lu yaş­lar­dan iti­ba­ren fiz­yo­lo­jik bir azal­ma ya­şa­ma­nız ka­çı­nıl­maz. Ge­çir­di­ği­niz has­ta­lık­la­rı, kul­lan­dı­ğı­nız ilaç­la­rı, ge­ne­tik mi­ra­sı­nı­zı da işin içi­ne ka­tar­sak on­lar­ca tes­tos­te­ron düş­ma­nıy­la kar­şı kar­şı­ya­sı­nız. Kal­dı ki 2005’te yap­tı­ğı­mız bir ça­lış­ma­da Ai­le Sağ­lı­ğı Araş­tır­ma Der­ne­ği­’nin yar­dım hat­tı­na baş­vu­ran ve cin­sel so­run ya­şa­yan Türk er­kek­le­ri­nin yüz­de 30’u­nun acı­nın çok tü­ke­til­di­ği Do­ğu Ana­do­lu, İç Ana­do­lu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­den baş­vur­du­ğu­nu gör­müş­tük. Bu ne­den­le tes­tos­te­ron ek­sik­li­ğin­den ko­run­mak için bir yan­dan ola­sı risk fak­tör­le­ri­ni­zi azalt­ma­nız bir yan­dan da bi­lim­sel ola­rak tes­tos­te­ron se­vi­ye­le­ri­ni­zi ta­kip et­me­niz ge­re­ki­yor. Pe­ka­la bir yan­dan da da­ha faz­la acı yi­ye­bi­lir­si­niz.

Tes­tos­te­ron al­fa er­kek­ler ya­ra­tır mı?Acı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü...

Tes­tos­te­ro­nun tek ba­şı­na ma­ce­ra­pe­rest bir ruh ha­li ya­rat­tı­ğı­nı söy­le­mek doğ­ru ol­maz. Evet ev­li er­kek­le­rin (ve özel­lik­le ye­ni ba­ba­la­rın) tes­tos­te­ron açı­sın­dan de­za­van­taj­lı ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Hat­ta bo­şan­ma ari­fe­sin­de tes­tos­te­ro­nun yük­sel­di­ği­ni gös­te­ren bul­gu­lar da var. İtal­ya­’da ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da tes­tos­te­ron se­vi­ye­le­ri da­ha yük­sek olan er­kek­ler­de ev­li­lik dı­şı iliş­ki ya­şa­ma ola­sı­lı­ğı da da­ha yük­sek bu­lun­du. Yi­ne özel­lik­le re­ka­bet his­si­nin tes­tos­te­ro­nu ateş­le­di­ği bi­li­ni­yor. An­cak er­kek­ler­de baş­ka hor­mon ve mad­de­ler de et­ki­li. Ör­ne­ğin va­zop­res­sin ve ok­si­to­sin se­vi­ye­le­ri de bağ­lı­lık his­le­ri­ni ve eş­le olan duy­gu­sal-fi­zik­sel ya­kın­lı­ğı et­ki­li­yor. Psi­ko­lo­jik, duy­gu­sal ve sos­yal fak­tör­ler de cin­sel­li­ği, li­bi­do­yu, sek­sü­el fonk­si­yon­la­rı, çe­ki­ci­lik his­si­ni, cin­sel­lik mo­du­nu et­ki­li­yor. Bu ye­ni ça­lış­ma­da acı yi­yen er­kek­le­rin tes­tos­te­ron­dan do­la­yı “al­fa­” er­kek­ler ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. An­cak acı yi­yip sek­sü­el so­run ya­şa­yan, per­for­mans en­di­şe­si olan, cin­sel öz­gü­ve­ni dü­şük olan bir­çok er­kek de var. Önem­li olan cin­sel ha­ya­tı­nız­da mut­suz ve ba­şa­rı­sız his­set­me­ni­ze yol açan ne­den­le­ri bu­lup bun­la­rı çö­züm­le­mek­tir. İs­tek­siz­lik, sert­leş­me so­ru­nu, gi­bi so­run­la­rı gü­nü­müz­de ba­şa­rıy­la te­da­vi et­mek müm­kün!

Bi­lim­sel çö­züm­le­re odak­la­nınAcı yiyen erkekler cinsellikte daha güçlü...

Tes­tos­te­ron dü­şük­lü­ğü gü­nü­müz­de ba­sit bir kan tes­tiy­le an­la­şı­la­bi­li­yor. To­tal-ser­best tes­tos­te­ron, seks hor­mon bağ­la­yı­cı glo­bin gi­bi hor­mon­la­rın se­vi­ye­le­ri kon­trol edi­lip her­han­gi bir tes­tos­te­ron ek­sik­li­ği ya­şa­yıp ya­şa­ma­dı­ğı­nız be­lir­le­ne­bi­li­yor. Eğer bir ek­sik­lik söz ko­nu­su ise si­ze özel doz, kul­la­nım şek­li ve sü­re se­çe­nek­le­riy­le hor­mon te­da­vi­le­rin­den yar­dım alı­na­bi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la cin­sel so­run­la­rı­nı­zın çö­zü­mü­nü tek bir gı­da­dan bek­le­me­yin. Eğer cin­sel ener­ji­niz­de, seks yap­ma ar­zu­nuz­da, sert­leş­me ka­li­te­niz­de bir dü­şüş var­sa mut­la­ka alt­ta ya­tan ne­den­le­ri araş­tı­rın.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 130 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,511 saniyede oluşturuldu.