Borçlarınızı temizlemek için stratejinizi belirleyin…

 

Borçlarınızı temizlemek için stratejinizi belirleyin!

Finansal detoks Finansal konularda herkesin kişisel çözümleri farklılık gösterse de belli bazı adımlar, herkes için uygulanabilir…

BORCUNUZU HESAPLAYIN
Hesaplarınızı yaparken ka­fa­nız­da­ki ge­nel ola­rak he­sap­la­dığınız yaklaşık bir kredi kartı borcu rakamı ile kalmayın. ­­­­­­­­­­­Bü­tün eks­tre­le­ri­ni­zi alıp; borç­la­rınızın, kart bazında ­­­­mi­ni­mum öde­me tu­tar­la­rının ­ve fa­iz öde­me­le­ri­nin ba­sit, fa­kat tam bir lis­te­si­ni ya­pın. Borçlarınızı temizlemek için stratejinizi belirleyin...Bu, ilk ola­rak han­gi kar­tın borç­la­rı­nı te­miz­le­mek­le işe başlamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. ­­­­­­­­­­­­­­ Ama her şey­den ön­ce, böy­le bir lis­te­yi gör­me­nin şok edi­ci ta­ra­fı bi­le, ge­ri öde­me mo­ti­vas­yo­nu­nu­zu ar­tırır.

BİREYSEL KREDİ FIRSATLARINI ÖĞRENİN
Kre­di kart­la­rınızdan bazılarını ya da tümünü geri ödemek için toplu bir bireysel kredi kullanmak, matematik olarak daha avantajlı olabilir. Ban­ka­la­rın kre­di kar­tı fa­iz ve di­ğer mas­raf­la­rı­nı karşılaştırıp bakiye devri ile size maliyeti ­­­­­­­­­­ da­ha dü­şk ola­cak başka bir kar­ta geç­me­yi se­çe­bi­lir­si­niz. Ça­lıştığınız bankaların yanı sıra diğer birkaç bankadaki bireysel müşteri temcilcileriyle de görüşerek alternatifleri değerlendirin.

BÜTÇE VE HARCAMA PLANI YAPIN
Büt­çe­ni­zi; ge­lir­le­ri­niz, dü­zen­li ve zo­run­lu har­ca­ma­la­rı­nız, kre­di kar­tı ge­ri öde­me­le­ri­ne ayı­ra­ca­ğınız ­di­lim ola­rak, detay­lı bir şe­kil­de çı­ka­rın. Ge­ri öde­me­ni­zi bi­ti­re­bi­le­ce­ği­niz sü­re­yi he­sap­la­yın ve bu dö­nem için ‘ke­mer sık­ma po­litika­sına da­ya­lı bir har­ca­ma pla­nı oluşturun.

YÜKSEK FAİZLİDEN BAŞLAYIN
Di­ğer kart­la­rı­nı­za as­ga­ri öde­me tu­ta­rın­da ge­ri öde­me­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam et­se­niz da­hi, en yük­sek fa­iz­li ola­na ayıra­bil­di­ği­niz en faz­la öde­me­yi yön­len­di­rin. Kart te­miz­li­ği­ne, en yüksek fa­iz­li­den en dü­şük fa­iz­li­ye doğ­ru de­vam edin.

OTOMATİK ÖDEME SİSTEMİNE GEÇİN
Ve as­ga­ri ödem­le­ri­niz için, öde­me gü­nün­de he­sa­bınızda para ­­­ bu­lun­du­run. Çe­şit­li kart­la­rın fark­lı öde­me ta­rih­le­ri­ni iz­ler­ken ya­pa­cağınız ­­her at­la­ma ve ge­cik­me, si­ze fa­iz dışı ­ek ce­za ve mas­raf öde­me­si do­ğu­rur. Üs­te­lik ge­ri öde­me ta­ri­hi­nin at­lan­ma­sı, kre­di ta­kip lis­te­le­ri­ne geç­me­ni­ze ne­den olur.

SABIRLI VE KARARLI OLUN
Bir tak­vim oluştu­run ve borç te­miz­li­ği işi­nin va­kit ala­bi­le­ce­ği­ni ka­bul­le­nin. Ara­da kon­tro­lü kay­be­dip, ka­ça­mak­lar ya­pıp, tek­rar açıl­ma­yın.

KOÇLUK YA DA DANIŞMANLIK ALIN
Bazen har­ca­ma alışkanlıklarını düzeltmek, ­­­­­­­ki­lo ver­mek, si­ga­ra­yı bı­rak­mak veya bir bo­şan­ma da­va­sının ­ üs­te­sin­den gel­mek­ten da­ha da zor ola­bi­lir. Bu gibi durumlarda kişisel danışmanlık almak işinizi kolaylaştırabilir.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 131 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,486 saniyede oluşturuldu.